Predstavitev študija

Študij letalstva na Fakulteti za strojništvo poteka v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje strojništva – PAP (Projektno aplikativni program). V zadnjem letniku se ob zadostnem številu študentov, smer razdeli na usmeritev Prometni pilot letala/helikopterja (PPL/PPH) in Snovanje in vzdrževanje letal (SVL).

Usmeritev PPL/PPH sledi cilju usposabljanja za Prometnega pilota, s predpisanim znanjem, zahtevanim v EASA Del-FCL za Prometnega pilota letala ATPL(A) in helikopterja ATPL(H)/IR. Usposabljanje se izvaja modularno, kar pomeni, da se usposabljanje izvaja v več delih in je teoretično in praktično usposabljanje ločeno. Študentje morajo zato ob začetku šolanja izpolniti določene pogoje (pridobiti veljavno licenco zasebnega pilota letala PPL(A) ali helikopterja PPL(H)).

Pri usmeritvi SVL študentje pridobijo potrebna znanja za snovanje letal in dela na področju vzdrževanja letal. S tem pridobijo del znanj potrebnih za opravljanje dela npr. Pipistrel, Adria Tehnika, Aero4M,… Ob uspešnem dokončanju študija, se študentu delno priznajo moduli v postopku pridobivanja licence kategorije C za vzdrževanje letalnikov na CAA, potrebno pa je opraviti še 4 dodatne module.

Ob zaključku študija na obeh usmeritvah, pridobi študent naziv: Diplomirani/-a inženir/-ka strojništva (VS). V primeru izbrane usmeritve PPL/PPH in izpolnjevanja pogojev določenih v šolskem priročniku (Uspešnost na izpitih > 75%, Prisotnost na predavanjih in vajah > 80%) pa študent pridobi tudi potrdilo o opravljenem teoretičnem ATPL usposabljanju. S tem potrdilom se lahko pristopi k opravljanju teoretičnih izpitov pri CAA.

V kolikor študent ugotovi, da ga strojništvo še bolj zanima, si lahko ob vpisu v 3 letnik izbere še diferencialni izpit in se po diplomiranju vpiše na magistrski študijski program.

Vpis

Za vpis na smer letalstva, se je najprej potrebno vpisati na Fakulteto za strojništvo, Univerza v Ljubljani (FS UL) na “Projektno aplikativni program”  (PAP). Ob uspešnem zaključku prvega letnika, se izbere smer letalstvo, kjer se pričnejo predavati letalski predmeti in izvajati strokovne ekskurzije. Po končanem 2 letniku, se študent odloči za nadaljevanje na usmeritvi Prometni pilot letala/helikopterja (PPL/PPH) ali Snovanje in vzdrževanje letal (SVL).

Izbira PAP študijskega programa ob vpisu na FS UL in smeri Letalstvo po končanem 1. letniku
Izbira usmeritve po končanem 2. letniku
meni