ENG   |   KATEDRA   |   LABOD   |   LAZAK

Pedagoško delo

I.stopnja PAP

Visokošolski strokovni študijski program STROJNIŠTVO

 

 

Proizvodno inženirstvo (3011) - 1. letnik, 2. semester

 • Opis predmeta

  Študenti pri predmetu spoznajo možnosti in omejitve izdelovalnih procesov in sistemov, od odrezavanja, preoblikovanja, varjenja preko nekonvencionalnih tehnologij do sistemov strege in montaže. Pri tem so poudarjeni trendi sodobne proizvodnje, vloga tehnologa v proizvodnem procesu, sočasno inženirstvo in inženirska ekonomika. V tej luči so predstavljene sledeče tehnologije: struženje, frezanje, kovanje, iztiskavanje, globoki vlek, pehanje, skobljanje, vrtanje, vrezovanje navojev, posnemavanje, žaganje, brušenje, honanje, superfiniš, poliranje, plazemsko, plamensko in lasersko rezanje, elektroerozija in rezanje z abrazivnim vodnim curkom. Poudarjena so tudi načela trajnostnega razvoja in okoljevarstvena problematika.

 • Predavanja

Tehnologija odrezavanja (3034) - 2. letnik, 1. semester

 • Opis predmeta

  Razlaga in demonstracija odrezavanja v okviru blagega uvoda v obliki teorije odrezavanja in nato s poudarkom na tehniki odrezavanja. Predstavitev aktualnih odrezovalnih postopkov (struženja, vrtanje, frezanje navojev, povrtavanje, brušenje, poliranje, super finiš, honanje) v direktni povezavi s sprotnim načrtovanjem tehnologije odrezavanja (predpisovati parametre obdelave, ustrezno geometrijo in kvaliteto orodja). Seznanitev slušateljev s sodobnimi rezalnimi orodji in obdelovalnimi materiali ter na osnovi banke tehnoloških podatkov kreiranje optimalnih parametrov odrezavanja, ki zagotavljajo racionalno obdelavo.

Kontakt

Izr. prof. dr. Franci Pušavec
univ. dipl. inž.

Telefon: +386 1 477 1 211
Faks: +386 1 477 1 768
E-mail:
Franci.Pusavec@fs.uni-lj.si

Načrtovanje tehnologij in izdelkov (3075) - 3. letnik, 1. semester

 • Opis predmeta

  Tehnologija je sestavni del razvoja izdelka. Pri razvoju izdelka je pomembna organizacija, kjer je sodoben vzporedni pristop tisti, ki polaga več pozornosti pripravi, zato je izvedbena faza izdelave krajša. Načrtovanje izdelka zajema obširen pregled za pripravo projekta - izdelka, ki se v obliki elaborata predloži menagementu podjetja. Ta odobri (ali tudi ne) finančna sredstva, da se prične "razvoj" izdelka. Pot od ideje do izdelka poteka po sistemu QFD. Oblikovanje izdelka z vidika lažje obdelave in montaže ob sočasnem upoštevanju ekologije in recikliranja mora biti zajeto, če želimo sodobno izdelavo. Naslednja pomembna faza je načrtovanje/izbira tehnologij, kjer je pomembna tehnološka dejavnost v povezavi z ekonomijo. Zato predstavljamo vrsto novih in sodobnih tehnologij, ki omogočajo izdelavo "izdelka". Tu bo zajeto preoblikovanje, odrezavanje, EDM, laserska obdelava, rezanje s curkom, visokohitrostna obdelava, tlačni liv, brizganje plastike, itd. Za izbran postopek pa bo na koncu potrebno določiti tehnologijo (stroji, orodja, parametri) in optimirati izdelovalni proces glede na čas in ceno izdelave.

Obdelovalni stroji (3123) - 3. letnik, 1. semester

 • Opis predmeta

  Osnovna načela strojegradnje in konstruiranja strojev. Značilnice strojev kot so stružnica, frezalni stroj, vrtalni stroj, brusilni stroj, obdelovalni center, hibridni stroji za sočasne obdelave, preoblikovalni stroj za tlačno litje, za brizganje plastike, itd. Pristop k modulnemu načrtovanju strojev z vključevanjem že izdelanih posameznih enot, ki jih nudi tržišče. Analiza posameznimi modulov kot so: temelji stroja, postelja stroja, glavno vreteno, drsna in kotalna vodila, kroglično navojno vreteno, pogoni, itd. Obremenitve strojev in njihov vpliv na natančnost obdelave. Opis statičnih, dinamičnih in toplotnih obremenitev. Računalniška podpora konstruiranju strojev. Osnove metode končnih elementov. Primeri uporabe kot so optimizacija topologije postelje stroja, optimizacija debeline ojačitvenih elementov stebra stroja, simulacija lastnih frekvenc in toplotnih obremenitev. Eksperimentalne metode, merilni sistemi in konstruiranje krmilnih sistemov. Odločitvena strategija za izbiro-nabavo ustreznega stroja glede na zahteve (obliko izdelka, število kosov v seriji, ceno, itd.) ter prevzemna kontrola strojev.

I. stopnja RRP

Magistrski študijski program STROJNIŠTVO

Izdelovalne tehnologije 1 (2028) - 2. letnik I. stopnje, 2. semester

 • Opis predmeta

  Sodobni razvoj tržno zanimivih izdelkov zahteva v začetni fazi poznavanje različnih izdelovalnih možnosti. Tako je pri izbiri materialov, njihovih termomehanskih stanj, pri definiciji oblikovnih atributov, zahtevane natančnosti in stanja površin potrebno v odvisnosti od količin in predvidene tržne življenske dobe izdelka najti najbolj racionalne in stroškovno optimalne izdelovalne tehnologije. V okviru predmeta bodo pregledno predstavljeni klasični in moderni postopki odrezavanja in to na osnovi definirane rezalne geometrije orodja, kot je : struženje, frezanje, vrtanje, vrezovanje navojev, žaganje. Nedefinirano rezalno geometrijo orodij pa uporabljajo postopki: brušenje, honanje, superfiniš, poliranje. Pojasnjena bo razlika med klasičnimi postopki odrezavanja in VHO – Visoko Hitrostnim Odrezavanjem, ki zagotavlja konkurenčnost proizvajalcu v evropskem tržnem prostoru.

  Poglavje o preoblikovanju bo obravnavalo najpogostejše procese oblikovanja gradiv kot so tlačno preoblikovanje, natezno tlačno preoblikovanje, upogibanje, spajanje s preoblikovanjem, preoblikovanje z direktnim dovodom energije, rezanje. Posebna poglavja bodo namenjena hitri maloserijski proizvodnji s preoblikovanjem oziroma kombinacijam med preoblikovanjem in odrezavanjem pa tudi posebnosti obdelav na različne načine pripravljenih polizdelkov. Zaključno poglavje predmeta bo posvečeno analizi okoljskih obremenitev izbranih tehnologij ter bilanci porabljene energije za izdelavo določenega izdelka.

 • Predavanja

 • Laboratorijske vaje

II. stopnja RRP

Magistrski študijski program STROJNIŠTVO

Odrezavanje (6027) - 1. letnik II. stopnje, 1. semester

 • Opis predmeta

  Teorije in analize mehanizma nastajanja odrezka pri rezalnih orodjih z določeno in nedoločeno geometrijo. Pojavi na rezalnem robu in na obdelani površini v povezavi s potekom rezalne sile - statične / dinamične in vpliv vibracij na obdelovalni proces.

  Raziskave poteka mehanizma obrabe orodij, usmeritve pri razvoju orodij, rezalnih materialov in obdelovalnost sodobnih materialov. Postopki obdelave z odrezavanjem v kombinaciji z drugimi postopki; fina / precizna obdelava, hibridni postopki odrezavanja. Nadzor rezalnega procesa v smislu zasledovanja obrabe orodja in pravočasni napovedi zloma. Racionalizacija obdelave v smislu optimiranja cene in časa obdelave v povezavi s tehnološko banko obdelovalnih parametrov.

CAM (6034) - 1. letnik II. stopnje, 2. semester

 • Opis predmeta

  Pri predmetu računalniško podprta izdelava - CAM se študent seznani z umestitvijo le-tega v proces izdelave izdelka. Pri določevanju faz postavitve proizvodnje je poseben poudarek na načrtovanju in izbiri ustrezne tehnologije izdelave izdelka in optimiziranju izdelovalnih parametrov ob sočasnem upoštevanju zagotavljanja kakovosti izdelka. Kot nujen del izdelave izdelka se predstavi faza, ki jo imenujemo NC-programiranje. Tu se študent seznani s vsemi sestavnimi deli CAM protokola (povezave med CAD in CAM sistemi, detaljna osvojitev strategij za generacijo optimizirane NC kode, prenos kode na izdelovalni stroj in izdelava izdelka na CNC obdelovalnem stroju). Na koncu svoje znanje predstavi v obliki seminarja, kjer prikaže znanje uporabe CAM izdelka na določenem izdelku.

 • Predavanja

 • Laboratorijske vaje

Odrezovalni stroji in naprave (6019) - 2. letnik II. stopnje, 1. semester

 • Opis predmeta

  Vrste in klasifikacija odrezovalnih strojev. Modulna gradnja strojev na osnovi metodologije funkcionalnega ter strukturnega opisa modulov. Osnove spojev odrezovalnih strojev. Karakteristike enojnega ravnega spoja. Statični spoji. Vpliv prednapetosti na mehanske lastnosti spojev. Novi koncepti strukturnih elementov strojev. Optimizacija strukture. Materiali strukturnih elementov. Pasivno in aktivno dušenje. Frekvenčna odzivna funkcija ter ocenjevanje statične in dinamične togosti. Vretena odrezovalnih strojev ter pogoni. Hidrostatična, hidrodinamična ter kotalna vodila. Kroglična navojna vretena in linearni motorji. Interakcija med odrezovalnim procesom in strojem. Nadzor in krmiljenje odrezovalnih strojev. Verifikacija in prevzemna kontrola odrezovalnih strojev.

III. stopnja

Doktorski študijski program STROJNIŠTVO

 • Procesi odrezavanja
 • Obdelovalni stroji
 • Optimiranje obdelovalnih tehnologij
 • Inteligentni strežni sistemi in montažni sistemi

KATEDRA ZA MENEDŽMENT OBDELOVALNIH TEHNOLOGIJ, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: +386 1 477 14 38, Faks: +386 1 477 17 68